เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท ส.มารวย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2548
โดยมีนายรันดอน วันทา เป็นกรรมการผู้จัดการ

 s2
 

          บริษัท ส.มารวยฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548
โดยเริ่มให้บริการด้านงานติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม พร้อมวางระบบ AIR COMPRESSOR , AIR DRYER , AIR FILTER ,
WATER PUMP , COOLING TOWER , CHILLER งานติดตั้งพร้อมวางระบบเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และงานติดตั้งพร้อมวางระบบท่อน้ำ , ท่อลม , ท่อน้ำดับเพลิง สำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจำหน่าย
สินค้า วัสดุ อุปกณ์ และการบริการ ให้กับลูกค้าเป็นหลัก

          จากความเชี่ยวชาญและความเข้าใจพื้นฐานในการวางระบบท่ออุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของทีมงานบริหารบริษัทฯ แล้ว ระบบท่อลำเลียงมีความสำคัญมากส่วนหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เพราะถ้าหากมีการวางระบบหรือออกแบบท่อที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว จะทำให้ระบบการผลิตและระบบอื่นๆ อีกมากมาย
เกิดการสูญเสียความสมดุลในการผลิต นำไปสู่การสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นได้ บริษัทฯ มีความต้องการให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเข้าใจพื้นฐานในการวางระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะระบบท่อเป็นเส้นทาง
ในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบท่อจึงเปรียบเสมือนกับเส้นเลือดต่างๆ ที่อยู่ในร่างกายของคนเรา กระบวนการผลิตต่างๆ จะสามารถดำเนินได้อย่างลื่นไหล เรียบร้อย ไม่สะดุด
ถ้าระบบลำเลียงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการอุดตัน หรือ รั่วซึม ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าการออกแบบ
และวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อ
ที่ไม่มีความสม่ำเสมอแล้ว จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน เกิดความชะงัก
ล่าช้า เสียหาย ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา
ปกติแล้ว ท่ออุตสาหกรรม ที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหลักการจะประกอบไปด้วย

องค์ประกอบสำคัญพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ดังนี้

          ส่วนที่ 1. เส้นท่อซึ่งเป็นตัวกลางในการถ่ายเทสิ่งต่างๆและของไหล
          ส่วนที่ 2. วาล์วใช้สำหรับควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ
          ส่วนที่ 3. คอมเพรสเซอร์หรือปั้มใช้สำหรับขับของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ

           ดังนั้น ความเข้าใจพื้นฐานของระบบท่ออุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี้ให้ดี เลือกท่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
เช่น ท่อทนความร้อน ท่อส่งน้ำ ท่อส่งลม หรือ ท่ออากาศ ท่อแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ มาประกอบ
การออกแบบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด พร้อม บริการ ซ่อมแซม
ท่อเก่า อย่างมืออาชีพ ระบบท่อเป็นระบบสำคัญในงานทางวิศวกรรมทุกชนิด เราจะพบระบบท่อชนิดต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร เครื่องยนต์ เครื่องจักร รวมไปถึงในร่างกายของสิ่งมีชีวิต หน้าที่หลักของระบบท่อคือการส่งของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งบางครั้งของเหลวอาจมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนส่ง เช่น การส่งพลังงานความร้อนผ่าน
ทางน้ำ หรือ ไอน้ำ หรือ การส่งพลังงานกลผ่านทางอากาศอัด เป็นต้น ระบบท่อเป็นระบบที่มีมูลค่าประมาณ 8 - 12% ของมูลค่าการก่อสร้างโรงงานทั่วไป และอาจมีมูลค่ามากถึง 30% ในกรณีของเรือเดินสมุทรบางชนิด ระบบท่อมีผลอย่างมาก
ต่อการใช้พลังงานอาคารและโรงงาน ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายสะสมตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้นการออกแบบระบบท่ออย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

d1

d2

d3